Giới thiệu ngắn gọn

Bài này viết về những lợi thế của kali polyacrylate cho Hoa.

Nội dung

 • Quan trọng điểm đến Hoa
 • Kali polyacrylate là gì
 • Lợi thế của kali polyacrylate cho Hoa

Quan trọng điểm đến Hoa

Nước là điều quan trọng nhất để thực vật. Cung cấp cho các hoa một số nước thường xuyên, hoặc họ sẽ héo.

Hoa sẽ không phát triển tốt trong đất nghèo.

 • Hầu hết các hoa phát triển mạnh trong đất được trung lập, với một giá trị pH của 7, hoặc hơi chua;
 • Đất cát là thiếu nước/khả năng giữ lại chất dinh dưỡng.
 • Bùn/đất sét là thiếu không khí mà là xấu cho rễ.

Kali polyacrylate là gì

Kali polyacrylate là vật liệu bảo vệ môi trường.

 • Nó có thể hấp thụ hàng trăm thời gian nước trọng lượng của nó và trở thành một hình thức gel nước.
 • Khi nó hạn hán, nước gel có thể phát hành nước trở lại nhà máy và trở thành hình thức hạt một lần nữa.
 • Kali polyacrylate có thể hoàn toàn khả thi trong đất cho tháng. (một số loại cải thiện có thể có sẵn trong nhiều năm.)

Lợi thế của kali polyacrylate cho Hoa

 • Cũng giống như một "mini-hồ chứa", nó liên tục có thể cung cấp nước để Hoa;
 • Nó có thể điều chỉnh giá trị PH;
 • Nó có thể làm tăng khả năng giữ nước để giảm bớt nước/xói mòn chất dinh dưỡng;
 • Nó có thể phát hành hiệu quả phân bón chậm;
 • Đất lỏng lẻo. Kali polyacrylate sẽ sưng lên/thu nhỏ khi hấp thụ/phát hành nước.
Guide to Super Absorbent Polymer